Stowarzyszenie Smoleńskie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w końcu września 2020 roku i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń itp.

 

Stowarzyszenie powstało z siedzibą w Rzeszowie i miasto to jest miejscem przyszłej placówki śledczej i naukowo-badawczej.

 

Stowarzyszenie jak i placówka śledcza i naukowo-badawcza przyjmują opcję zerową, czyli wszelkie dotychczasowe badania, teorie i przypuszczenia na temat tragedii 10.04.2010 będą traktowane jako materiał krytycznej weryfikacji – zarówno teorie i ustalenia oficjalne organów Polski i Rosji, jak i teorie, badania, przypuszczenia i ustalenia nie będące oficjalnymi. Placówka śledcza i  naukowo-badawcza zaś będzie prowadzić badania mające na celu dojście do prawdy.

 

Opcja zerowa została przyjęta ze względu na niesłychany zbiór wątpliwości, niejasności, przemilczeń i oczywistego braku zadawania pytań dotyczących podstawowych kwestii w tej sprawie. Dlatego Stowarzyszenie uważa, że wszystko trzeba zacząć od początku, badać wszelkie aspekty tragedii 10.04.2010, które dotyczą Rosji, Polski a być może i innych krajów,

Centrum Smoleńskie będzie koncentrować się – z oczywistych powodów – na badaniach dotyczących tego, co jest związane bezpośrednio z terytorium Polski, skąd wedle oficjalnych przekazów wyleciał samolot marki Tupolew do Smoleńska, z podawaną liczbą pasażerów na pokładzie 96, wraz z załogą i ochroną.

 

Zatem każdy, kto uważa, że działania poprzedniej władzy polskiej, jak i obecnej są pod tym względem przynajmniej niewystarczające (gdyż przez dziesięć lat nie dowiedzieliśmy się, co się stało i nie rozwiano żadnych wątpliwości), spełnia wymóg bycia praktykującym katolikiem oraz pragnie prawdy w tej dziedzinie, może zostać członkiem Stowarzyszenia Smoleńskiego. Pozostałe warunki określa statut Stowarzyszenia.

 

Oczywistym jest, że w Stowarzyszeniu jest miejsce dla osób niezależnych, reprezentujących tylko siebie, nie należących do żadnych organizacji, o których by nie było powiadomione Stowarzyszenie, – formalnych bądź nieformalnych – oraz dla osób nie reprezentujących organizacji i struktur, w których uczestnictwo byłoby konfliktem interesów, gdy idzie o wyjaśnianie prawdy smoleńskiej; a także nie będących osobami, które mają wymóg zachowania tajemnicy w tej sprawie.

Stowarzyszenie Smoleńskie ma charakter katolicki, to znaczy, że członkowie są praktykującymi katolikami i wedle przyjętego statutu tylko tacy mogą należeć do Stowarzyszenia. Swoją pracę i działania w Stowarzyszeniu traktują jako udział w realizowaniu Królestwa Bożego na Ziemi, co jest oficjalną nauką Kościoła i do czego, jako katolicy, są zobowiązani.

 

Oczywistym są dla nich Słowa Chrystusa, skierowane do wszystkich Jego uczniów do końca czasów o tym, że prawda was wyzwoli. Zatem także prawda o tragedii 10.04.2010 nas wyzwoli, a nawet, szczególnie w kontekście posłannictwa Polski, wyrażonego w Dzienniczku siostry Faustyny przez Pana Jezusa: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.” (Dz. 1732).

 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy wyrażonej w tak zwanych Orędziach prywatnych, z Woli Jezusa Chrystusa w nich przekazanej. Jednakże członkami Stowarzyszenia mogą być praktykujący katolicy, którzy mogą nie znać tych Orędzi, bądź mogą także być nie przekonani, iż pochodzą one z Nieba. Jednak jako katolicy, muszą każde Orędzia katolickie traktować z szacunkiem, o ile nie byłoby ewidentnych dowodów na to, iż takie czy inne Orędzia nie są zgodne z Pismem Świętym i tradycyjną nauką Kościoła. Bowiem na mocy Dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966r., podpisanego przez papieża Pawła VI, zostały zniesione kanony 1399 i 2318 w obowiązującym dotychczas prawie kanonicznym, tym samym zezwalając na drukowanie i publikację nowych pism i książek dotyczących prywatnych objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprimatur władz kościelnych. I stan ten trwa do dzisiaj. Zatem katolik lekceważący , czy negujący publicznie takie czy inne Orędzia , może negować głos Boga, którego wyznaje i taka postawa jest w świetle deklarowanej wiary nieakceptowalna. Może jednak nie zapoznawać się z takimi czy innymi Orędziami i nie jest to od niego wymagane, także w tym przypadku. ​

Patroni stowarzyszenia

Stowarzyszenie zostało powierzone opiece bł. Natalii Tułasiewicz (ur. w Rzeszowie) oraz św. Michałowi Archaniołowi. Spotkanie założycielskie poprzedziła modlitwa w miejscu poświęconym bł. Natalii Tułasiewicz, w rzeszowskiej Farze, następnie adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Matki Boskiej Rzeszowskiej , Różaniec i Msza Święta w intencji Stowarzyszenia.

Powstanie stowarzyszenia

Powstanie Stowarzyszenia czy innej organizacji zajmującej się tragedią 10.04.2010 z programem jej kompleksowego badania poprzez placówkę śledczą i naukowo-badawczą jest czymś oczywistym i jej powstanie powinno mieć miejsce już dawniej i dla Polaków nie powinien być do tego potrzebny impuls z Nieba.

 

Stowarzyszenie jako takie, nie będzie prowadzić samodzielnych badań dotyczących tragedii 10.04.2010, tak zwanej katastrofy smoleńskiej. Będzie je prowadziła, tylko i wyłącznie, powołana do tego placówka śledcza i naukowo-badawcza, która będzie te cele realizować.

 

Placówka ta będzie miała siedzibę w Rzeszowie i powstanie dzięki zbiórkom i darowiznom zebranym na ten cel itp. zgodnie ze Statutem i polskim prawem, co będzie realizowało Stowarzyszenie.

 

Członkowie Stowarzyszenia, jak i tym bardziej pracownicy placówki śledczej i  naukowo-badawczej, nie będą upubliczniać swoich dotychczasowych poglądów czy przekonań na temat tragedii 10.04.2010 jeśli takie posiadają, a tylko będą one – od czasu przynależności do Stowarzyszenia czy pracy w ośrodku śledczym i naukowo-badawczym – ich poglądami prywatnymi.

 

Placówka śledcza i naukowo-badawcza będzie publikować sukcesywnie swoje badania i przedstawiać je opinii publicznej, pokazywać wszelkie aspekty tragedii 10.04.2010, które będą przybliżać ukazanie prawdy bez względu na oczekiwania, opinie, interesy takich czy innych sił i środowisk, i bez względu na to, czym by te środowiska były i w jaki sposób byłyby z tragedią 10.04.2010 związane – czy to bezpośrednio, czy pośrednio – i jaki miałyby do niej stosunek i utrwalone o jej aspektach przekonanie.

Jest honorem dla miasta Rzeszowa, że takie Stowarzyszenie – pierwsze takie Stowarzyszenie w Polsce – powstało właśnie w Rzeszowie i tutaj ma mieć miejsce ośrodek badawczy, jedyny taki w Polsce – obywatelski, niezależny ośrodek badawczy.

W imieniu Stowarzyszenia: Zarząd